EĞİTİM

Eğitim, en genel anlamıyla bireyin bilgi, beceri, tutum ve değer kazanmasını sağlayan bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu süreç, resmi veya gayriresmi ortamlarda gerçekleşebilir ve yaşam boyu devam edebilir.

Eğitim, bireyin bugünü ve geleceğiyle alakalı önceki zamandan belirlenen amaçların doğrultusunda üretkenliğin ve uyumun arttırılmasına ilişkin davranış ve düşünceleri şekillendirme, geliştirme, iyileştirme çabasına denir. Eğitimle kazanılan beceri, bilgi, tutumlar kişinin birey olma farkındalığını arttırır. Eğitim, toplumda yerini almak, kişiliği geliştirmek, bilgi ve beceri kazanmak için gerekli olan süreçlerin tümünü içerir. Yaşam boyu öğrenme ilkesine dayanan, kasıtlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirilen bir faaliyettir.

Eğitim, bireyin:

  • Bilişsel becerilerini (okuma, yazma, matematik, problem çözme, vb.) geliştirmeye,
  • Sosyal ve duygusal becerilerini (iletişim, empati, iş birliği, vb.) geliştirmeye,
  • Fiziksel becerilerini (koordinasyon, denge, vb.) geliştirmeye,
  • Ahlaki ve etik değerlerini geliştirmeye,
  • Eleştirel düşünme yeteneğini geliştirmeye,
  • Yaratıcı düşünme yeteneğini geliştirmeye,
  • Kendini tanıma ve geliştirme becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.